ติดต่อเรา

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
281 หมู่ 13 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย   ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044637261