พระมงคลสุตกิจ

New Page 2
 [[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : พระมงคลสุตกิจ
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก :  
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๗๗๖๔๗๒
อีเมล์ : boontin_2554@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๓๖ เปรียญธรรม ๗ ประโยค  
พ.ศ. ๒๕๔๐ พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดกลาง พระอารามหลวง พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดกลาง พระอารามหลวง ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๕๘ วัดกลาง พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอำเภอคูเมือง
พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดกลาง พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอห้วยราช
พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พ.ศ. ๒๕๖๓ วัดกลาง พระอารามหลวง พระบัณฑิตเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล