อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.บรรพต แคไธสง
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร
วุฒิการศึกษา : Ph.D.
วิชาเอก : Philosophy
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๖๕-๑๐๘๔๗๔๖
อีเมล์ : banpot.kha@mcu.ac.th

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2542 ป.ธ.๗ สำนักเรียน วัดอินทาราม
2543 พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2547 M.A. (Philosophy) University of Madras, India
2548 นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน วัดอินทาราม
2553 Ph.D. (Philosophy) University of Madras, India

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
บริษัท พีจีเอ็ม เรคคอร์ค จำกัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาจารย์
วิทยาลัยสงฆ์เลย อาจารย์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย อาจารย์
ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 Existence and Enlightenment : A Study of Metaphysics and Ethics in Abhdhamma and Nikayas of Theravada Buddhism

2 กำเนิดและพัฒนาการของแนวคิดทางศาสนาแบบสมณะและพราหมณะในอินเดีย (The Origin and Development of Religious Concepts as Samanas and Brahmins in India)

3 การรื้อสร้างศาสนาพราหมณ์ของพระพุทธเจ้าและการรื้อสร้างศาสนายูดายของพระเยซู

4 พัฒนาการพระพุทธศาสนาไทยในสังคมเกษตรกรรม

5 บทความวิชาการ: อิทธิพลของพระพุทธศาสนานิกายมหายานต่ออารยธรรมขอมในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7

6 บทความวิชาการ: 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในฐานะบุคคลสำคัญของโลก

7 Academic Article: An Analytical Study of Buddhadasa Bhikkhu’s Dhammic Socialism

8 Academic Articel: The Concept of Man in Theravada Buddhism

9 บทความวิจัย: พุทธจริยศาสตร์: หลักการ คำสอน และแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

10 Academic Article: The Middle Path as the Fundamental Concept in Morality of Buddhism

11 บทความวิชาการ: เจตจำนงเสรีในจริยศาสตร์ของพระพุทธศาสนาเถรวาท

12 หนังสือ: วรรณคดีบาลี

13 Research Article: Lingual Wisdom of Buddhadasa Bhikkhu: Human Language and Dharma Language

14 Academic Articel: The Law of Karma : The Foundation of Ethical Doctrine in Buddhism

15 Academic Articel: The Solution of Problem in Society by Buddha-Dharma

16 Research Articel: Existence and Enlightenment in Theravada Buddhism

17 Academic Article: Lingual Wisdom of Buddhadasa Bhikkhu : Human Language and Dharma Language

18 งานวิจัย: พุทธจริยศาสตร์: หลักการ คำสอน และแนวปฏิบัติของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต