พระมหาประเสริฐ สุเมโธ,ดร.


ชื่อ-สกุล : พระมหาประเสริฐ สุเมโธ,ดร.
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก
วิชาเอก : หลักสูตรและการเรียนการสอน
เบอร์โทรศัพท์ :๐๘๖๐๔๕๕๑๗๐
อีเมล์ :

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๗ ปริญญาตรี พธ.บ.(สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๐ ปริญญาโท ค.ม.(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๒๕๖๑ ปริญญาเอก ค.ด.(หลักสูตรและการเรียนการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๔๒ – ๒๕๔๗ โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
๒๕๔๖ วัดบ้านตะโคง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการแทนเจ้าอาวาส
๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ มจร วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ อาจารย์ (อัตราจ้าง)
๒๕๕๒ – ปัจจุบัน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าที่พักสงฆ์บ้านหนองโสน
๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ (โรงเรียน การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา) ผู้อำนวยการโรงเรียน
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ (อัตราจ้าง)
๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและงานบริหารบุคคล(อัตราจ้าง)
๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป
๒๕๕๘ –๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานวิจัย
๒๕๖๓ – ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หนังสือเรื่อง ความรู้เรื่องกฐินในพระไตรปิฎก

2 หนังสือเรื่อง ธนาคารบุญ วิธีฝากบุญไว้ในพระพุทธศาสนา

3 เอกสารประกอบการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา

4 เอกสารประกอบการสอน การสอนแบบโยนิโสมนสิการ

5 เอกสารประกอบการสอน สังคมวิทยาในพระไตรปิฎก

6 เอกสารประกอบการสอน วรรณคดีบาลี (เขียนร่วม)

7 เอกสารประกอบการสอน ศึกษาศาสตร์ในพระไตรปิฎก

8 บทความวิชาการ • สาราณียธรรม : หลักธรรมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย (เขียนร่วม)(วารสารวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน : สิงหาคม 2558 – มกราคม 2559)

9 บทความวิชาการ • การบริหารงานตามหลักอธิปไตยในพระพุทธศาสนา (เขียนร่วม) (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐)

10 บทความวิชาการ • วิเคราะห์หลักประชาธิปไตยที่ปรากฏในพระไตรปิฎก (เขียนร่วม) (การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พุทธบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคมยุคไทยแลนด์ 4.0 วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)

11 บทความวิชาการ • การวิเคราะห์วิธีการบริหารทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก (เขียนร่วม) (วารสารการประชุมนานาชาติเรื่อง“ พระพุทธศาสนา : รากฐานทางวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขง” IC-MCUNKP 2017 : 3 – 4 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย