อาจารย์ ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์

ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
วุฒิการศึกษา :ปริญญาเอก
วิชาเอก : พุทธจิตวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ :๐๘๖๘๕๙๓๙๙๑
อีเมล์ : ekmcukk@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
๒๕๔๗ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๕๐ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๒๕๖๑ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์
พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล