อาจารย์ขวัญชนก สายชมภู

New Page 1

 

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]

ชื่อ-สกุล :

อาจารย์ขวัญชนก สายชมภู

ตำแหน่ง :

อาจารย์ผู้บรรยายประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี

วิชาเอก :

นิติศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ :

๐๙๑-๐๐๓๒๘๗๓

อีเมล์ :

bluesky_too@hotmail.com

 

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบ

ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ

ชื่อสถานศึกษา / สาขา

 

ปริญญาตรี (น.บ.)

สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.

สถานที่ทำงาน

ตำแหน่ง

พ.ศ.๒๕๖๐-ปัจจุบัน

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นักจัดการงานทั่วไป

ผลงาน

ลำดับ

ผลงาน

รอการบันทึกข้อมูล