พระสุวิจักขณ์ โชติวโร,ดร.

ชื่อ-สกุล : พระสุวิจักขณ์ โชติวโร,ดร.
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก
วิชาเอก : วัฒนธรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๖-๔๓๓-๓๓๙๑
อีเมล์ : SUWijak2017@gmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ. ๒๕๕๐ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
พ.ศ. ๒๕๖๑ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชาวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
๒๕๖๐-๒๕๖๒ วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นักจัดการงานทั่วไป
๒๕๖๒-๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย
๒๕๖๓-ปัจจุบัน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล