พระครูศรีปัญญาวิกรม

ชื่อ-สกุล : พระครูศรีปัญญาวิกรม,ผศ.ดร.

ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตร

วุฒิการศึกษา : พธ.ด. วิชาเอก : พระพุทธศาสนา

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๕-๔๕๖-๓๖๓๒

อีเมล์ : panyawat_mcu_br@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษาที่จบระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับชื่อสถานศึกษา / สาขา
น.ธ.เอก,ป.ธ.6สำนักเรียนวัดนาคกลาง กรุงเทพมหานคร
พธ.บ.(ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ม.(ปรัชญา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พธ.ด.(พระพุทธศาสนา)มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ปี พ.ศ.สถานที่ทำงานตำแหน่ง
๒๕๕๓-๒๕๕๖วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒๕๕๓-๒๕๕๗วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเลขานุการคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๒ สมัย
๒๕๕๗-๒๕๖๓วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา
๒๕๕๘-๒๕๖๒วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๒๕๕๘-๒๕๖๐วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองประธานคณะกรรมการประจำวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
๒๕๕๙-ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๕๖๐-ปัจจุบันวิทยาลัยชุมชนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
๒๕๖๓-ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
๒๕๖๓-ปัจจุบันวิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ผลงาน

ลำดับผลงาน
1ตำรา: พระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2ตำรา: พระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3ตำรา: พระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4ตำรา: พระพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
5หนังสือ: สือพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
6หนังสือ: อนุโมทนากถา: ธรรมเนียมการอนุโมทนาจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
7หนังสือ: ปรัชญาอินเดียโบราณ ฉบับปรับปรุง
8หนังสือ: ปริทรรศ์แห่งธรรม
9บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย: มานานุกรมบุคคลพุทธศาสน์
10บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย: คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถึชีวิตคนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
11บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย: เสมา:ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการจัดการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาในจังหวัดบุรีรัมย์
12บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย: รูปแบบการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย
13บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย: สืบพระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
14บทความทางวิชาการ/บทความวิจัย วิเคราะห์ปรัชญาธรรมผ่านบทเพลงดาวลูกไก่
15งานวิจัย: สัญลักษณ์และพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนกลุ่มอีสานใต้:รูปแบบ พัฒนาการและคุณค่าเชิงจริยธรรม(หัวหน้าโครงการวิจัย)
16งานวิจัย: เสมา:ประวัติศาสตร์ คุณค่า และการจัดการอนุรักษ์ขององค์กรพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์(ผู้ร่วมวิจัย
17งานวิจัย: นามานุกรมบุคคลพุทธศาสน์(หัวหน้าโครงการวิจัย)
18งานวิจัย: รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบาลีศึกษาในสังคมไทย(หัวหน้าโครงการวิจัย)
19งานวิจัย: การศึกษาวิเคราะห์ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาจากพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา(หัวหน้าโครงการ)
20งานวิจัย: แนวคิดเชิงปรัชญาในคัมภีร์มังคลัตถทีปนี(ผู้ร่วมวิจัย)
21งานวิจัย: คุณค่าและอิทธิพลของกลุ่มปราสาทขอมที่มีต่อวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์(ผู้ร่วมวิจัย)